• contact@preporod.mk
  • 078 409 993
  • 072 622 477

РЕЗУЛТАТИ ОД
НАМЕСТЕН АТЛАС

После третманот се смалуваат или исчезнуваат следните здравствени проблеми